Scrumptious Strawberry Rooibos Lollies

6 Tea4Kidz Strawberry-flavoured Rooibos teabags