Các bậc thuế môn bài đang được áp dụng năm 2015


Trước khi nộp thuế môn bài bạn cần phải chú ý các vấn đề sau:
Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về mức thuế môn bài cho hộ kinh doanh cá thể và đối với Doanh nghiệp.

Mức thuế môn bài của hộ kinh doanh cá thể:

 

 

Thu nhập hàng tháng (đồng) Thuế môn bài hàng năm (đồng)
Trên 1.500.000 1.000.000
Từ 1.000.000 đến 1.500.000 750.000
Từ 750.000 đến 1.000.000 500.000
Từ 500.000 đến 750.000 300.000
Từ 300.000 đến 500.000 100.000
Dưới 300.000 50.000Bậc thuế môn bài đối với Doanh Nghiệp:

 

 

 

 

Số vốn đăng ký (tỷ đồng) Thuế môn bài hàng năm (đồng)
Trên 10 3.000.000
Từ 5 đến 10 2.000.000
Từ 2 đến dưới 5 1.500.000
Dưới 2 1.000.000

 

 

Vốn đăng ký tức là số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận kinh doanh. Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm thì phải đống thuế môn bài cả năm.
Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm sẽ phải đống nữa năm.