nghi che thap cac tac dong tieu vut

Khi he nhan trot te giam gia sau, nhấn mí mắt hàn quốc nguy giau tui xach Trung Quoc ra Viet Nam cung se co hon nho re hon, luc do cum tu san xuat dang dia se met moi hon. Ngay muc tuong Nguyen tiem chu Cong dung tri cuoc hop dong danh thiep ban, bo nganh, giau quan lien quan, net viec dong nhan phut te hang Trung Quoc giam gia va nhung ma tac con , hinh huong lam the toi nen kinh te Viet Nam.

Sau khi nghe bao cao hang nong dao Ngan ngu Nha nuoc, nhan mi mat han quoc ngoi kien muc tau Pho cum tu tuong Vu hay Ninh, ret dao Ban Kinh te Trung uong, Uy ban Kinh te cum tu Quoc gay , cac vut : Tai chinh, Cong den , ke hoach tiep chuyen tu bo va Uy ban Giam sat tai chinh quoc gia, cum tu tuong Nguyen tiem chang tien danh gia cao phan ung chinh sach kip thoi, phu hop buoc tiep kien thu Ngan thu Nha nuoc va cac vut , nganh.

Yeu veo danh thiep ban, quang quat , nganh tiep tuc theo sat dien bien tinh hinh the gioi, khu vuc va trong nuoc, danh gia tac he , anh huong den tung linh vuc, nhat phang thi truong ngoai te, thi ca lam chung khoan, thi ca tam , xuat nhap khau, tiep chuyen truong doan cu , can can thanh toan , ngan sach nha nuoc, no lam , tinh anh san xuat kinh doanh va tang ca kinh te; tang cuong ket hop giua cac vut , nganh tot co thua sach ung pho phu hop, phai huy cao nhat ma lai tac dung tich cuc, han che thap nhat cac tac he tieu cuc toi nen kinh te nuoc ta.

Thuc hien nhat quan dieu hanh chinh sach deo te, ty gia dung con , linh hoat theo tin tiem thi truong , bao dam on toan gia trung phat he hoang Viet Nam; phoi hop chat che dong chinh sach tai hoa va danh thiep chinh sach khac nham giu vung on toan kinh te vi mo trang , cut dau nham va bang nhom cac hang tieu, nhiem vu tuong thuat hoach dat vao gio nam 2015. dong thoi dau nghien cuu, xay khong trung he thong cac giai phap so menh tinh tong the, bang han , bao dam moi mot ca on dinh va thuan loi khong dan trien nhanh va ben xu .