กำจัดหนูเป็นวิธีที่ดีที่สุด

Posted by petlover, 4 years ago

ขั้นตอนที่เป็นจริงของสิ่งหนึ่งตรงตามสภาพจริงของม้น ถ้าหาก
เรามีภาวนามยป๋'ญญาเกิดขั้นจริง ๆ เราจะได้ประโยชน์จาก
โลกาภิว้ตน์มากมายเกินจะพรรณนาให้ครบถ้วน
ในเส้นทางแห่งประโยชน์อันมหาศาลนั้น สิ่งที่เราไม่ควรลืมมี
อยู่คือ อุปกรณ์ไล่หนู  การมองโลกาภิวัตน์ในแง่ของเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
โลกทั้งโลกต้องการความจริง คนในโลกรักความจริง ถ้าใคร
เปิดเผยความจริงแฑ้ไต้ เขาก็จะชื่นชมและทำตาม
พุทธธรรมมีหส้กโยนิโสมนสิการมากมาย ที่สามารถนำมา
วิเคราะห์ดุจดังภาวนามยปัญญาของโลกากิรัตน์ไต้สบาย
ยิ่งโลกตระหนักในปัญหาว่ามีอยู่ด้วยแล้ว การรู้ความจริงตรง
ความจริง ยิ่งมีคุณค่าต่อโลกมาก
คิดอย่างเพื่อนร่วมทุกข์ เพื่อนร่วมอบาย เปีนการเริ่มต้นชี้ชวน
ให้ วงจรเครื่องไล่หนู พุทธบริษัทใช้ภาวนามยปัญญา วิเคราะห์ เจาะลึกโลกากิรัตน์ แล้ว
ให้สิ่งที่มีอยู่นั้นแหละแก่ไขตัวมันเอง
มีปัญหาอยู่ตรงไหน ก็ใช้ตรงนั้นแหละเป็นตัวแก้ปัญหา นี่คือ
วิสัยทัศน์การแก้ปัญหาที่ตรงกับข้อเท็จจริงของคนพุทธ
ภาษาและลำดับชั้น
ขอจพุทธธรรม
ภาษาเป็นอุปกรณ์Iซัสื่อสารของคนในชุมชน หรือสังคมเดียวกัน
ภาษา เครื่องไล่หนูในรถยนต์ ไทยจะใช้สื่อสารรู้เรื่องกันระหว่างคนไทย
ภาษาเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ขึ้นชื่อว่าศิลปะ ย่อมเป็นอุปกรณ์ที่
มองได้หลากหลายเสมอ คลื่นไล่หนู  สังคมนั้นๆ จึงต้องอุปโลกน์ผ้รื่ เพื่อนิยามคำ
และความหมายของคำ ให้คนในสังคมนั้นได้ยอมรับใช้เป็นส่วนรวม
คำหนึ่งคำ อาจใช้แทนความหมายได้หลายน้ย แม้คนรู้ภาษาไทย

 

ไล่หนูไฟฟ้า