சென்னைல ஏரியெல்லாம் கண்மாயெல்லாம் மூடிதான் வீடு கட்டினாங்களாம். அதான் தண்ணி வந்துருச்சாம்..

சென்னைல ஏரியெல்லாம் கண்மாயெல்லாம் மூடிதான் வீடு கட்டினாங்களாம். அதான் தண்ணி வந்துருச்சாம்..