Trường hợp cần phải xác minh

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kết hôn!

 Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng


ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ. Trong cột ghi chú của sổ hộ tịch và dưới

tiêu đề của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ “Đăng ký lại”

Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá

5 ngày
Thay đổi người đại diện công ty cổ phần , Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH 2 thành viên trở lênTách doanh nghiệp