Không cấp dưỡng nuôi con có bị truy tố trách nhiệm hình sự abc

Luật hôn nhân gia đình 2000 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho đến Luật hôn nhân


gia đình 2014 đã ghi nhận các quy phạm trong việc quy định quyền và nghĩa vụ của mỗi


bên sau khi ly hôn về vấn đề chăm sóc, thăm nom khi không trực tiếp nuôi dưỡng. Quy


định tại Điều 82 Luật hôn nhân 2014 ghi nhận những vấn đề sau:


- Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống


chung với người trực tiếp nuôi.


- Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con


- Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con


mà không ai được cản trở


Thay đổi trụ sở chính công ty Cổ phầnChuyển nhượng phần vốn góp của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lênTăng vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên


Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức được điều này. Nhiều khi vợ, chồng không trực


tiếp nuôi con lại trốn tránh trách nhiệm cấp dưỡng của mình đối với con mặc dù có đủ


khả năng thực hiện việc cấp dưỡng hoặc vì hoàn cảnh nhất định không thể hoàn thành


nghĩa vụ đó. Bộ luật hình sự 1999 sửa đồi bổ sung 2009 cũng quy định chi tiết về chế


định này: cụ thể như sau


Điều 152. Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng


Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối


với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà cố ý từ chối


hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành


chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến


hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.