con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mất

 

góp vào khối tài sản chung đó , trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

 

5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho vợ, con chưa thành niên hoặc con đã thành niên mất 

 

năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi 

 

mình.

 

6. Tòa án nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư 

 

pháp hướng dẫn Điều này.
Thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viênChuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lênThủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty khác tỉnh thành