kháng tòa án đình chỉ giải quyết.

Có thể vắng mặt tại phiên xử ly hôn không?

- Các trường hợp quy định tại điểm b và điểm d khoản 2 Điều 199 của Bộ luật này
Theo đó, việc vắng mặt tại phiên tòa, thì tòa án sẽ vẫn tiếp tục giải quyết khi: bạn có đơn
đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt hoặc bạn có người đại diện tham gia phiên tòa hoặc
thuộc 1 trong các trường hợp quy định tại điểm b và điểm d khoản 2 Điều 199 BLTTDS.
Nếu như, không thỏa mãn 1 trong những điều kiện trên thì khi vắng mặt lần 1 tòa án sẽ
hoãn phiên tòa; vắng lần 2 mà không vì lí do bất khả kháng tòa án đình chỉ giải quyết.
Thay đổi người đại diện công ty cổ phầnTách doanh nghiệp