Có được bổ sung tên cha vào giấy khai sinh cho con abc

Có được bổ sung tên cha vào giấy khai sinh cho con


Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là


con chung của vợ chồng. Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm


dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Con sinh ra


trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng. Chính


vì vậy nếu cha đã nhận con thì có thể bổ sung tên người cha vào giấy khai sinh của con.


Trước khi bổ sung, người cha cần phải làm thủ tục đăng ký việc nhận cha cho con.


Căn cứ khoản Điều 34 Nghị đinh 158/2005/NĐ-CP về đăng ký quản lý hộ tịch, UBND


cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện việc


đăng ký cha, mẹ, con. Thủ tục như sau:


1. Người nhận cha, mẹ, con phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định). Trong trường hợp bố


hoặc mẹ nhận con chưa thành niên phải có sự đồng ý của người đang là mẹ hoặc cha, trừ


trường hợp người đó đã khất hoặc mất tích, mất năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân


sự.


Kèm theo Tờ khai phải xuất trình các giấy tờ :


a) Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của người con;


b) Các giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con (nếu


có) Thay đổi người đại diện công ty cổ phần 


2. Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha,

ư

mẹ, con là đúng sự thật và không có tranh chấp, UBND cấp xã đăng ký việc nhận cha,


mẹ, con. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không


quá 5 ngày.


3. Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con phải có mặt, trừ trường hợp


người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho mỗi bên


một bản chính Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. UBND cấp xã nơi đã đăng


ký khai sinh cho người con sẽ căn cứ Quyết định này để ghi bổ sung phần khai về cha,


mẹ trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con, nếu phần khai


về cha, mẹ trước đây để trống.Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty TNHH một thành viên


Mặt khác, tại Điều 35 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định:


1. Căn cứ vào Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con, Ủy ban nhân dân cấp xã,


nơi đã đăng ký khai sinh cho người con ghi bổ sung phần khai về cha, mẹ trong Sổ đăng


ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh của người con, nếu phần khai về cha, mẹ trước


đây để trống.


Trong trường hợp Sổ đăng ký khai sinh đã chuyển lưu 1 quyển tại Ủy ban nhân dân


huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), thì


Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để ghi tiếp việc bổ


sung. Tách doanh nghiệp


Như vậy: để bổ sung tên cha trong giấy khai sinh cho con cần phải làm thủ tục đăng ký


việc nhận cha cho con, sau khi có quyết định công nhận cha, con UBND xã nơi đã đăng


ký khai sinh cho con sẽ bổ sung phần khai về cha trong sổ đăng ký khai sinh và bản chính


giấy khai sinh của con.