മരണം

മായാതെ മറയാതെ ചാരത്തുവരുന്നൊരാ കളിക്കൂട്ടുകാരനാണെൻ്റ "മരണം"