കുന്നതൃക്കോവിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം

കുന്നതൃക്കോവിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രംകുന്നതൃക്കോവിൽ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം കൊടകര കുന്നതൃക്കോവിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊടകര ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും വടക്കു കിഴക്കു മാറി വെള്ളിക്കുളങ്ങര റൂട്ടിൽ ഒരു കിലോ മീറ്റർ അകലെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കുന്നിൻ മുകളിലായി നിലകൊള്ളുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രം, കുന്നിന്റെ ഇടത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശിവ ക്ഷേത്രം, കുന്നിനു താഴെയായുള്ള വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം എന്നിവ ചേർന്നതാണ്‌ കുന്നതൃക്കോവിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ. ഇവയിൽ പ്രധാന ക്ഷേത്രം കുന്നിന്മുകളിലെ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രമാണ്‌. കേരളത്തിലെ പഴനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടെ പടിഞ്ഞാറ്‌ ദിശയിലേക്ക് ദർശനമായി കുടികൊള്ളുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യ പ്രതിഷ്ഠയും, അതിനഭിമുഖമായി മുരുകനെ വന്ദിച്ചു കൊണ്ട് കിഴക്കോട്ടു ദർശനമായുള്ള ഹിഡുംബ സ്വാമി പ്രതിഷ്ഠയും കാണാം. കൊടകര പൂനിലാർക്കാവ് ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയാണ്‌ കുന്നതൃക്കോവിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും പ്രവർത്തന മേൽനോട്ടം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ സ്കന്ദ ഷഷ്ഠിയാണ്‌ ഇവിടത്തെ മുഖ്യ ആഘോഷം. കൊടകര ഷഷ്ഠി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ആഘോഷമാണ്‌ കൊടകരയുടെ പ്രദേശികോത്സവം.