กระบวนการดูแลเครื่องปั่นไฟ และ จุดสำคัญของเครื่องปั่นไฟ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในสมัยปัจจุบันระบบไฟฟ้าด้านในประเทศไทยมีทั้งระบบการผลิตการส่งจ่ายและการจำหน่ายที่มีศักยภาพ เครื่องปั่นไฟสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตลอดทุกพื้นที่ เครื่องปั่นไฟ ทำให้สถานประกอบการมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้ตลอดทั้งวัน  แต่ถ้าว่าบางครั้งอาจจะเกิดข้อขัดข้องจากการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าอันเนื่องมาจาก ความบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์ในระบบหรือการเกิดอุบัติเหตุ  มีการตัดกระแสไฟเพื่อซ่อมแซม  แก้ไข หรือปรับปรุงระบบสายส่งให้ดีขึ้น หรือมีการเชื่อมต่อสายส่งเพิ่มขึ้น  การเกิดภัยธรรมชาติ  เช่น  ลมพายุ  ฝนฟ้าคะนอง  ทำให้กิ่งไม้ในบริเวณใกล้เคียงสายส่งหักพาดสาย ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร  หรือเกิดฟ้าผ่าลงบนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น  ถึงแม้ทำให้มีความกระทบกระเทือนต่อบ้านพักอาศัยของอาณาประชาราษฎร์ไม่มากนัก แต่เพราะสถานประกอบการลักษณะตึกสูง  โรงแรม  โรงพยาบาล  โรงงานอุตสาหกรรม จึงมีผลกระทบกระเทือนค่อนข้างมาก  เช่น  ระบบปรับอากาศ  ลิฟต์ประจำอาคารเครื่องปั่นไฟจึงเป็นสิ่งจำเป็น  ขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม จะทำงาน เป็นเหตุให้เกิดการเสียหายแก่สถานที่ประกอบการนั้น ๆ อย่างนั้น จึงจำเป็นจะต้องที่จะต้องมีกำลังไฟฟ้าสำรองไว้จ่ายพลังงานทดแทน ซึ่งกำลังไฟฟ้าสำรองนี้ได้มาจากเครื่องปั่นไฟสำรอง (Stand by Generator)  นั่นเอง อย่างนั้น สถานประกอบการจะต้องวินิจเสียก่อนว่า การงานของตนเองจำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองที่ระดับความมั่นคงเท่าใด และกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าใดบ้างที่เป็นกิจกรรมที่สำคัญ และไม่สามารถหยุดกระบวนภารกิจเป็นระยะเวลานานได้

To Know More About วิธีดูแลเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ ความสำคัญของเครื่องปั่นไฟ Log on to เครื่องปั่นไฟ