dulich 482078

97.000 tượng Phật dược khắc vao da ở Long Mon thạch dộng

Di tich nay bao gồm 1.352 hang dộng, 785 hốc, 3.680 bia da, 40 ngoi chua, cung hơn 97.000 tượng Phật, Bồ tat va La han dủ kich cỡ khắc trực tiếp vao vach nui.

Nghệ si Ra Paulette danh cả thập kỷ dao hang trong vach nui da tạo ra những can phong chạm khắc tuyệt dẹp hoan toan bằng những cong cụ tho sơ.Cung chiem ngưỡng những tac phẩm dồ sộ nhất của thời cổ dại con tồn tại dến ngay nay, nằm rải rac khắp nơi tren thế giới.Từng la chang trai trắng trẻo, thư sinh, sau 3 nam, Vu Ngọc Tan trở nen khac biệt với cac hinh xam tren cơ thể.Trong cuốn tự truyện “Thanh Long: Chưa kịp trưởng thanh da gia”, ngoi sao vo thuật lần dầu tien mở long về cuộc dời.Trong qua trinh sinh trưởng, hộp sọ ca lưỡi trau biến dạng dần cho dến khi hai mắt cung nằm về một ben. Cấu tạo dặc biệt ấy cho phep chung ngụy trang dể bắt mồi.

97.000 tượng Phật dược khắc vao da ở Long Mon thạch dộng

Nằm cach thanh cổ Lạc Dương 12 km về phia nam tại tỉnh Ha Nam, Trung Quốc, Long Mon thạch dộng la một trong ba dịa diểm dieu khắc cổ dại kỳ vi nhất với hang tram pho tượng lớn nhỏ dủ kich cỡ, vo cung tinh xảo, cao từ 2,5 cm dến 17 m.

97.000 tượng Phật dược khắc vao da ở Long Mon thạch dộng

Cac hang dộng nay chủ yếu mo tả cac chủ dề Phật giao, dược chạm khắc rải rac dọc theo hai nui Xiangshan (về phia dong) va Long Mon (về phia tay).

97.000 tượng Phật dược khắc vao da ở Long Mon thạch dộng

Trải dai 1 km dọc hai bờ song Y Ha, những hang dộng nay dược coi la biểu tượng của nghệ thuật Phật giao Trung Hoa.

97.000 tượng Phật dược khắc vao da ở Long Mon thạch dộng

Cong trinh nghệ thuật nay dược bắt dầu từ nam 493. Thời do, Phật giao dang lan rộng từ phia dong vao Trung quốc, va dược triều dinh sung bai.

97.000 tượng Phật dược khắc vao da ở Long Mon thạch dộng

Cac Phật tử da chọn việc tạo tac những dền thờ chạm khắc tren da dể dang len Dức Phật. Việc xay dựng dược tiếp tục trong suốt 6 triều dại sau do, bao gồm cả nha Dường va nha Tống, trong khoảng thời gian hơn 400 nam.

97.000 tượng Phật dược khắc vao da ở Long Mon thạch dộng

Long Mon thạch dộng trải qua nhiều lần bị tan pha, bắt dầu bằng phong trao chống Phật giao hồi thế kỷ thứ 9. Tiếp do la sự xam hại của phương tay ở thế kỷ 19 – 20 khiến nhiều bức tượng bị mang di.

97.000 tượng Phật dược khắc vao da ở Long Mon thạch dộng

Một số bức tượng hiện co thể tim thấy ở viện bảo tang nghệ thuật Metropolitan ở New York, hay bảo tang Atkinson ở Kansas, Mỹ, va bảo tang quốc gia Tokyo.

97.000 tượng Phật dược khắc vao da ở Long Mon thạch dộng

Nam 2000, Long Mon thạch dộng dược UNESCO cong nhận la Di sản van hoa thế giới.