dulich 571230

Cay gỗ nghiến nghin tuổi dược cong nhận Cay di sản Việt Nam

Sang 25/11 Hội bảo vệ thien nhien, moi trường va UBND huyện Bắc Ha (Lao Cai) tổ chức cong bố quyết dịnh cong nhận cay gỗ nghiến hơn một nghin tuổi la Cay di sản Việt Nam.

Nhiều vấn dề về bảo tồn di sản da dược cac chuyen gia dưa ra tại hội thảo quốc tế Bảo tồn kiến truc gỗ chau A nhin từ trường hợp Việt Nam va Nhật Bản hom 25/10.Từng la chang trai trắng trẻo, thư sinh, sau 3 nam, Vu Ngọc Tan trở nen khac biệt với cac hinh xam tren cơ thể.Trong cuốn tự truyện “Thanh Long: Chưa kịp trưởng thanh da gia”, ngoi sao vo thuật lần dầu tien mở long về cuộc dời.Trong qua trinh sinh trưởng, hộp sọ ca lưỡi trau biến dạng dần cho dến khi hai mắt cung nằm về một ben. Cấu tạo dặc biệt ấy cho phep chung ngụy trang dể bắt mồi.

Cay gỗ nghiến dược cong nhận la Cay di sản Việt Nam co chu vi than cay la 9,6 met; dường kinh la 3,1 met; chiều cao khoảng 45 met.

Bằng phương phap khoan tang trưởng, dồng thời sử dụng phương phap dối chứng thực tế, so sanh với tang trưởng của cac cay gỗ nghiến mọc tai sinh tự nhien liền kề, cac nha khoa học xac dịnh cay gỗ nghiến khoảng hơn nghin tuổi. Day la cay co dường kinh lớn nhất trong quần thể 231 cay gỗ nghiến, gỗ trai tại thon Cốc Sam, xa Cốc Ly, huyện Bắc Ha (Lao Cai).

Theo kết quả diều tra nam 2013, diện tich rừng co cay gỗ nghiến, gỗ trai tren dịa ban xa Cốc Ly la hơn 400 ha, với tổng số 652 cay, nhiều cay co dường kinh từ 2 met trở len, phan bố tại bảy thon tren dịa ban xa. Day la loai gỗ quy hiếm, thuộc nhom IIA, co gia trị về bảo tồn nguồn gen.

Cay gỗ nghiến nghin tuổi dược cong nhận Cay di sản Việt Nam

Tinh dến nay, tại Lao Cai co bốn loại cay dược cong nhận la Cay di sản Việt Nam. Do la: Cay da ở Dền Thượng (TP Lao Cai), cay gỗ nghiến ở Bắc Ha, cay dỗ quyen va cay van sam ở Vườn quốc gia Hoang Lien (Sa Pa).

Việc cong nhận Cay di sản Việt Nam gop phần nang cao y thức bảo vệ rừng trong cộng dồng va quảng ba du lịch Lao Cai dối với du khach trong va ngoai nước.

Cay gỗ nghiến nghin tuổi dược cong nhận Cay di sản Việt Nam

Cay gỗ nghiến ở Bắc Ha (Lao Cai) dược cong nhận la Cay di sản Việt Nam.