JayMadhesh

  • sab ke muah k ekego boli
  • madhesh ajad k lel madhesh k goli