iQhawekazi Livubile

IZWI LABANTU Ngiyizwi labantu, Ngiyizwi lomuntu omusha, Izwi lezimungulu, Ezingakwazi ukukhuluma zizwakale. Izwi lesizwe esikhonondayo, Izwi lokhokho asebelele kwelamathongo, Abangasakwazi ukuthamunda izindaba zasendulo, Bayale abadukileyo, Ngiyizwi lezimbongi ezihluleka ukubhonga, Zincome, zithake, zilobe. Ngiyizwi lokududuza abadukileyo, Ngifudumeze izinhliziyo zabadinga intokomalo, Ngiyizwi lokuvuselela ithemba, Izwi lomtomusha ohaya kuhlokome, Liqaqe iziphopho ezibophezelwe enhliziyweni yekholwa, Ngiyizwi labantu. Lalelani Iqhawkazi lobumbongi liyakhuluma