Kepentingan & Tata Cara Bersedekah

Sumbangan adalah isti­­lah dalam Islam yang berarti pemberian alias amal seseorang kepada manusia lain berdasar pada su­­ka rela, seperti senyampang mengeluarkan har­ta dengan niat mencari ridho dari Sang pencipta SWT. Tapi sedekah swasembada artinya ukuran, ti­dak cuma mengeluarkan harta. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa: “Se­ga­la bentuk kemanjuran adalah sedekah” (HR Muslim).

Anjuran dalam bersedekah kira kaum Muslimin pun terdapat pada Alquran, ialah: ‘’Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, selain bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri infak, atau melakukan ma’ruf alias menga­da­kan perbaikan di antara wong. Dan ba­rang­siapa yang mengamalkan demikian soalnya men­cari keridhaan Allah, oleh sebab itu kelak Aku akan meluluskan kepadanya pahala yang luas. ’’


sedekah -sedekahManfaat bersedekah juga banyak. Perdana se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab suci alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di malam dan di siang tarikh secara ter­sem­bunyi dan langsung, maka mere­ka mendapat pahala di bingkai Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran lawan mereka serta tidak (pula) mereka masygul. ”

Ke-2, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, karena ba­la penderitaan tidak sempat bisa mendahului sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ketiga, “Sedekah da­pat menghapus nama buruk sebagaimana tirta me­ma­damkan kebakaran (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat naungan di tarikh kiamat. Nabi SAW berfirman, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia menyembunyikan amal­nya ini sampai-sampai tangan kirinya tidak menge­tahui segala sesuatu yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”

Namun bersedekah pun juga ada tata cara­nya supaya sedekah yang diberikan luar biasa da­pat menjadi amal yang baik. Menzakatkan ha­rus atas hasil yang halal, seluruh perkara ataupun uang yang kita sedekahkan kepada lingkaran yang menitikberatkan mesti berisi daripada impak yang halal. Karena, pemberian yang halal akan meng­gu­gurkan dosa dan mendatangkan pahala. Seki­ranya seseorang bersedekah secara harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang kecantikan kecuali hukuman kerana memberi se­­sua­tu yang haram terhadap orang lain.

Sedekah beserta niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah infak dengan seikhlas hati, tidak mengung­kit, mengomeli, membidas & menyakiti hati manusia yang nampi sedekah soalnya per­bua­tan tersebut haram serta akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah bagian 264 ber­mak­sud, Allah telah membandingkan orang-orang yang menolong dalam amalan sedekahnya se­per­­ti “Batu reka yang ada tanah diatasnya, kemu­dian kerakal itu ditimpa hujan padat. Setelah hujan re­da, batu itu sudah biasa licin serta tiada sedang tanah dalam atas­nya. Demikian juga beserta orang yang kafir serta riak. Itu gagal merekam satu persembahan pa­ha­la daripada apa yang telah diusahakan. Dan ingatlah bahawa Allah tak akan memberi pe­tun­juk kepada keturunan kafir. ”

Terakhir, infak untuk menyucikan diri serta har­ta. Surah Al-Taubah bagian 103 meyakinkan ba­ha­wa, “Ambil sedekah daripada harta tersebut un­tuk membersihkan dan menerangkan mereka, dan doakanlah tersebut. Sesungguhnya doa kau itu menjadi kenyamanan hati tersebut. Allah Terlampau Mendengar sedang Maha Mengerti. Ayat itu mewakili dua perkara terpenting iaitu jasad yang harus disedekahkan & sebab dalam bersede­kah. Infak bertujuan melenyapkan jiwa dan har­ta yang dimiliki. ”

Sedekah tak sekadar menyampaikan, amalan tersebut mempunyai tidak sedikit manfaat yang perlu kita ke­ta­­hui. Moral sedekah tak hanya dirasakan oleh penerima atau sebelah yang member beri infak, na­mun kepentingan sedekah tersebut juga mampu kita ra­sa­kannya. Amalan sumbangan sangat digalakkan da­lam Agama islam, karena kita mampu menurunkan ke­se­nangan serta kebahagiaan kepada pihak yang me­mer­lukan. Sungguh lagi terhadap golongan yang betul-betul mencita-citakan bantuan.