Die vroee kommunikasieontwikkeling van'n groep babas met pediatriese MIV/VIGS in Sorgsentrums.

OPSOMMING

Die hoe prevalensie en ernstige gevolge van die pediatriese

menslike immuniteitsgebrek-virus (MIV/VIGS) in Suid-Afrika stel groot

uitdagings aan klinici betrokke by vroee intervensie om toepaslike

interdissiplinere programme te ontwikkel vir primere voorkoming van

oordrag van die virus asook sekondere intervensies gerig op die vroee

hantering van die babas se unieke kombinasie van ernstige

gesondheidsprobleme, neuroontwikkelingsbehoeftes en

versorgingsomstandighede. Die studie was 'n verkennende,

beskrywende opname met die oel om die vroee kommunikasieontwikkeling van

tien 6-12 maande oue babas met pedia