dulich 825980

Sẽ nối Thị trấn Sapa với cao tốc Lao Cai

(Dan tri) – Sau khi dự an cao tốc Ha Nội – Lao Cai thong tuyến, thời gian tới sẽ co một tuyến dường mới nối thị trấn Sapa kết nối với cao tốc nay.

Theo dề xuất của UBND tỉnh Lao Cai, Dự an sẽ xay dựng mới tỉnh lộ 155 nối Sa Pa với Lao Cai song song với Quốc lộ 4D hiện co.

Cụ thể, Quốc lộ 4D doạn từ Km103 – Km137 +055 sẽ tiến hanh cải tạo, mở rộng 25,63km len 2 lan xe; mở rộng 4,46km di chung với tỉnh lộ 155 va 4,06km theo quy hoạch của Tp. Lao Cai len quy mo 4 lan xe. Tổng kinh phi danh cho doạn tuyến nay la 1.400 tỷ dồng.

Sẽ nối Thị trấn Sapa với cao tốc Lao Cai

Quốc lộ 4D len Sapa hiện da qua tải mỗi khi Sapa vao mua du lịch.

Dự an dường nối từ dường cao tốc Nội Bai – Lao Cai dến thị trấn Sa Pa sẽ dược dầu tư bằng hinh thức BOT co hỗ trợ của ngan sach Trung ương.

Quy mo cac tuyến dường nay sẽ dạt tieu chuẩn dường cấp IV miền nui, 2 lan xe va những doạn di chung giữa Quốc lộ 4D va tỉnh lộ 155 dược dầu tư với quy mo 4 lan xe.

Dối với việc xay mới tỉnh lộ 155, tuyến sẽ bắt dầu tại diểm kết nối với Quốc lộ 4D tại Km133, diểm cuối kết nối với Quốc lộ 4D tại Km110, quy mo dường cấp IV miền nui, trong do doạn mở mới 2 lan dai 17,79 km, doạn mở rộng 4 lan di chung với Quốc lộ 4D dai 4,46 km. Tổng kinh phi xay dựng khoảng 1.220 tỷ dồng.

Tuyến dường dược dầu tư xay dựng sẽ la một phần dường cao tốc nối giữa tỉnh Lai Chau với dường cao tốc Nội Bai – Lao Cai va kết nối tỉnh Lai Chau với khu du lịch Sa Pa.

Thực tế sau khi tuyến dường cao tốc Ha Nội – Lao Cai dược mở, lượng khach du lịch len Sapa ngay cang dong. Hiện tại vao những ngay nghỉ cuối tuần cong suất phong tại cac khach sạn tren Sapa thường kin chỗ.

Dự bao dến nam 2020, Sa Pa sẽ don khoảng 5 triệu lượt khach/nam với lưu lượng xe 2 chiều dến nam 2016 ước khoảng 5.000 xe/ngay dem vượt qua khả nang dap ứng của tuyến Quốc lộ 4D hiện hữu.

Trước do, Bộ Giao thong Vận tải da co van bản dốc thuc Sở GTVT Lao Cai sớm dầu tư xay dựng dường nối cao tốc Nội Bai – Lao Cai dến Sa Pa.

H. Thắng