giup tre vuot qua stress

Ở trẻ em, những ảnh hưởng của stress khong dễ nhận thấy, tuy nhien nếu keo dai sẽ khiến trẻ trở nen trầm cảm, dễ bị tổn thương va luon mệt mỏi. Cha mẹ cần lưu y dể kịp thời hỗ trợ con giải tỏa cang thẳng.

Nhẹ nhang chia sẻ

Khi bạn nhận thấy co diều gi do khiến trẻ lo lắng, hay nhẹ nhang tam sự cung trẻ. Dừng nen noi những cau như: “Nao, con lam sao?” khiến trẻ co cảm giac như minh dang bị buộc tội. Hay dể trẻ cảm nhận rằng bạn dang thực sự cảm thong va mong muốn dược nghe mọi chuyện ma trẻ chia sẻ.

Lắng nghe

Khi trẻ chia sẻ hay thể hiện bạn dang rất quan tam tới vấn dề do, lắng nghe với thai dộ thật cởi mở va ton trọng. Bạn khong nen thuc giục, dổ lỗi hay giao huấn trẻ. Ban nen tận dụng những cau hỏi mang tinh gợi mở như “chuyện gi xảy ra tiếp theo vậy con?” dể trẻ nhanh chong di dến phần kết của cau chuyện.

Tạo cảm giac an toan

Bạn co thể noi: “Chắc chuyện do khiến con rất bối rối” hay “Diều do dường như khong dược cong bằng với con lắm”. Diều nay chứng tỏ bạn hiểu dược cảm giac của trẻ, khiến trẻ thấy minh dang dược ủng hộ va an tam hơn.

Giup trẻ diễn dạt cảm xuc

Doi khi trẻ vẫn chưa thể tim dược những từ ngữ chinh xac dể diễn tả cảm xuc của minh. Khi diễn dạt giup trẻ, bạn nen lồng them những sắc thai dể trẻ nhận ra minh dang ở trạng thai tam ly như thế nao.

Chung sức giải quyết

a

Hay cung ban bạc với trẻ dể tim ra phương an giải quyết tối ưu. Bạn chỉ nen dịnh hướng va khuyến khich trẻ dưa ra cach giải quyết vấn dể chứ khong nen thay trẻ quyết dịnh mọi việc.

“Thổi bay” cảm giac cang thẳng

Sau khi chia sẻ cung trẻ, bạn nen chuyển sang một chủ dề mới tich cực va thoải mai hơn, giup trẻ quen di những cảm giac nặng nề vừa phải trải qua.

Luon la người dồng hanh

Khong phải luc nao trẻ cung muốn chia sẻ mọi chuyện với bạn, do vậy hay dể trẻ cảm thấy bạn luon ở ben cạnh bất cứ khi nao trẻ cần. Cung trẻ lam việc gi do như xem phim, chơi tro chơi, di dạo hay nấu an. Cảm giac gần gui co thể giup trẻ dễ dang chia sẻ mọi chuyện.

Giải phap lau dai

Cố gắng tim hiểu va hạn chế những nguyen nhan gay strain cho trẻ . Vi dụ như trẻ dang thấy lo lắng vi co qua nhiều bai vở thi bạn nen sắp xếp lại thời gian biểu, dể trẻ rảnh tay lam bai tập hơn.

Lam cha mẹ ai cung thấy “xot” khi con gặp phải rắc rối, xong bạn dừng nen nong vội can thiệp. Nen cho trẻ co cơ hội tự diều hoa cuộc sống, học cach khống chế cảm xuc va tự dứng dậy sau khi vấp nga.