dulich 923863

Ha Nội tai hiện nghề truyền thống tren khu phố cổ

(Dan tri) – Từ 26/7 dến 30/8, Ban Quản ly phố cổ Ha Nội sẽ tổ chức một số hoạt dộng van hoa giới thiệu cac lang nghề truyền thống của người Ha Nội, tai hiện lại những net van hoa nghề xưa mang ten “Hang” tren khu phố cổ Ha Nội.

Ha Nội tai hiện nghề truyền thống tren khu phố cổ

Cac lang nghề truyền thống xưa của người Ha Nội sẽ dược tai hiện tren những con phố mang ten “Hang”

Theo do, từ ngay 26/7 tại dinh Dồng Lạc (38 Hang Dao), Ban Quản ly phố cổ Ha Nội sẽ giới thiệu về nghề tiện cung cac sản phẩm của lang nghề Nhị Khe (huyện Thường Tin) va cac hộ dan phố nghề tiện To Tịch. Tại dinh Kim Ngan (42 – 44 Hang Bạc) sẽ trưng bay va giới thiệu sản phẩm may tre dan Phu Vinh (xa Phu Nghia, huyện Chương Mỹ). Nghệ thuật sơn mai, sản phẩm sơn mai va nghệ thuật sắp dặt, bai tri trong ngoi nha cổ của người Ha Nội sẽ dược giới thiệu tại Ngoi nha di sản 87 Ma May.

Cac hoạt dộng y nghia nay nhằm ton vinh cac gia trị van hoa vật thể va phi vật thể của Ha Nội. Dồng thời gop phần quảng ba cho du khach về phong tục, tập quan, net van hoa tin ngưỡng của người Ha Nội xưa. Day la một trong những chuỗi sự kiện hướng tới chao mừng Cach mạng Thang Tam va Quốc khanh 2/9 của TP. Ha Nội.

Thu Ha- Thảo Mi