dulich 931825

Phat hiện cay bạch dan mọc ra la bằng vang

(Dan tri) – Những cay bạch dan tại một vung ở phia tay nước Uc co khả nang hấp thụ hạt vang nhỏ dưới long dất va phat tan vao canh va la cay.

Cac nha khoa học từ Tổ chức nghien cứu khoa học va cong nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) ở Uc da phat hiện ra việc cac cay bạch dan trong nội dịa nước nay dang hấp thụ cac hạt vang nhỏ dưới long dất va phat tan no vao cac canh va la cay. Thay vi trở thanh nguồn cung cấp cac “la vang” thi day sẽ la một phương an khai thac quặng vang rẻ va than thiện với moi trường hơn nhiều so với cac phương phap ngay nay.

Sử dụng cac may tham do Maia dể chụp ảnh X-quang nguyen tố, cac nha nghien cứu da tạo ra dược hinh ảnh ro net về cac hạt vang va kim loại khac trong cấu truc la bạch dan ở khu vực Kalgoorlie (phia Tay nước Uc). Cac phương phap khac hiện khong thể tim thấy cac dấu vết kim loại nay.

Phat hiện cay bạch dan mọc ra la bằng vang

Phat hiện cay bạch dan mọc ra la bằng vang

Phat hiện cay bạch dan mọc ra la bằng vangẢnh chụp X-quang cho thấy cac hạt vang va kim loại khac trong cấu truc la bạch dan ở Uc.

“Cay bạch dan hoạt dộng như một cai bơm nước. Rễ cay dam sau xuống mặt dất dến hang chục met va hut nước co chứa vang len. Co khả nang kim loại vang la chất dộc với cay, do do no dược phan tan dến la va canh cay dể co thể loại bỏ khỏi cay”, giao sư Mel Lintern, nha dịa hoa học ở CSIRO cho biết.

Do cac hạt vang tren la chỉ co kich cỡ bằng 1/5 dường kinh sợi toc của người nen những người tim vang sẽ khong co cơ hội tim thấy vận may ở day. GS Lintern cho biết sẽ phải cần dến 500 cay bạch dan sống trực tiếp tren một mỏ vang dể co dủ số vang cho một chiếc nhẫn cưới. Tuy nhien, do cay bạch dan rất phổ biến ở Australia, phat hiện nay co thể mang dến cho cac tập doan khai thac vang một giải phap tham do rẻ va an toan với moi trường hơn cac phương phap hiện nay.

“Bằng cach thu thập va phan tich cac mẫu thực vật dể tim kiếm dấu vết khoang vật, chung ta co thể biết dược cac yếu tố dưới long dất ma khong phải khoan tham do. No la cach nhắm tới việc tim kiếm quặng rẻ va khong hại moi trường”.

Theo cac nha nghien cứu ở CSIRO, ki thuật chụp ảnh X-quang nay cung cho biết về sự co mặt của cac kim loại khac trong la cay, mở ra khả nang sử dụng ki thuật nay dể phat hiện cac mỏ quặng kim loại như kẽm va dồng.

Phan Hạnh

Theo National Geographic