လာေရာက္အားေပးတဲ႕သူငယ္ခ်င္းညီကိုမ်ားကိုအထူးေက်းဇႈးတင္ရွိပါတယ္