ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់

ខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់
តើគួរធ្វើបែបណាទើបសប្បាយចិត្តទៅ?

មានមិត្តណាដឹងទេ?