கலர் பெண்சில் ஓவியம் 01

கலர் பெண்சில் ஓவியம் 01 இந்த சிறுவனின் ஓவியத்தை கலர் பெண்சில்ளால் ஐவேரி போர்டில் வரைந்தேன்