அல் குர்ஆன் 75:39

பின்னர் அதிலி௫ந்து ஆண், பெண் என்ற இ௫ ஜோடிமை அவன் உண்டாக்கினன்.