அல் குர்ஆன் 75:38

பின்னர் அவன் 'அலக்' என்ற நிலையில் இ௫ந்தான்; அப்பால் (இறைவன் அவனைப்) படைத்து செவ்வையாக்கினன்.